Selasa, 21 Februari 2017

(F) POLITIK (as-Siasah) HANYA PADA LINGKUNGAN AQIDAH (al-Iman) DARI SYARIAH-FIQH (al-Ilmu) - GHAIB AKAL SAHAJA.

Sesunggohnya mainan Politik (as-siasah) itu perkara Furu' (branch's) pada lingkungan Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) sahaja, maka tidak sampai boleh menudoh-hukumkan sebagai Kafir (yang difahami sebagai Non Muslim - Syirik) bermula dengan Yahudi (al-Yahud), Syiah (Syaieyah), Kristian (an-Nasyoro) ... apatah lagi ditudoh-hukum sebagai "al-Musyrik" - Abu Lahab, Namrud, Firaun sebagaimana menjadi amalan tok lebai Pas selama ini.
///
Fahamilah perkara Dasar Ketuhanan yang Empat dalam Dua pasangan dengan Dua Pokok (ad-deen mewajibkan al-Islam) - GHAIB QALBU, serta Dua Furu' (branch's) baginya, yaitu Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) - GHAIB AKAL.
///
Janganlah meletakkan diri sebagai tok lebai kelas "kalbun hutan menyalak khinzir bukit", tidak memberi makna apa-apa, melainkan kerosakan Tauhid, I'ttiqad serta Aqidah & Syariah umat yang dhaif dalam perkara itu sahaja.
///
Malay grammer's > Ingglish :
Indeed game Political (as-Siasah) that the Furu '(branch's) in the range of Aqidah (al-Iman) of Shariah-Fiqh (al-Science) only, and not to be able to accuse-law as a Kafir (understood as non-Muslims - shirk starts with the Jews (al-Yahud), Shia (Syaieyah), Christianity (an-Nasyoro) ... not to mention the accused's laws as "al-polytheists" - Abu Lahab, Nimrod, Pharaoh (idols: fire / sun) as tok into practice during this lebai Pas.
///
Understand the Basic Godhead Four in Two couples with Two Trees (ad-deen require al-Islam) - UNSEEN hearts, and two Furu '(branch's) for him, namely the faith (al-Iman) of Shariah-Fiqh (al-Science) - MIND THE UNSEEN.
///
Do not put yourself as tok lebai class "forest kalbun barking pig hill", does not mean anything, but damage Tawheed, Aqeedah and Shariah I'ttiqad as well as people who are weak in the matter alone.
///

Tiada ulasan:

GUNA AGAMA SEBAGAI WADAH POLITIK MEMANG BINASAKAN UMAT DAN BINASAKAN AGAMA.

Sabda Nabi saw.. ﻭَﻳْﻞٌ ِﻷُﻣَّﺘِﻲْ ﻣِﻦْ ﻋُﻠَﻤَﺎﺀِ ﺍﻟﺴُّﻮْﺀِ ﻳَِﺘَّﺨِﺬُﻭْﻥَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺗِﺠَﺎﺭَﺓً ﻳَﺒِﻴْﻌُﻮْﻧَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَﺮَﺍﺀِ ﺯَﻣ...